Podmínky používání webu

Kdo jsme a co děláme?

Jsme pracovní portál, kde zaměstnavatelé zveřejňují volné pozice a inzeráty, na které mohou uchazeči reagovat a zaslat zaměstnavatelům svůj životopis i další informace o sobě. V těchto podmínkách se dočtete, jak portál funguje a jaká pravidla je při jeho používání třeba dodržovat.

V podmínkách používání budeme používat tyto základní pojmy:

My provozovatel Webu, Tomáš Šafář, IČO: 032 29 521, se sídlem Táborská 831/2, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně

Inzerát poptávka zveřejňovaná na Webu Zaměstnavatelem, prostřednictvím které Zaměstnavatel informuje, že má otevřené pracovní pozice

Podmínky tyto podmínky užívání Webu

Vy jste fyzická nebo právnická osoba, která Web využívá jako uchazeč o práci

Web naše webové stránky www.jobsremote.cz 

Zaměstnavatel společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, který zveřejňuje Inzerát a se kterým jednáte a případně uzavřete pracovní nebo obdobnou smlouvu

Tomáš Šafář 

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Adresa: Táborská 831/2, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí

IČO: 032 29 521

e-mail: info@jobsremote.cz

Cílem tohoto dokumentu, Podmínek, je vysvětlit vám, jak Web funguje a jaká pravidla je při jeho užívání třeba dodržovat. 

 

Použití Webu jobsremote.cz

Zde najdete informace týkající se inzerátů a použití Webu.

 1. Nejsme smluvní stranou pracovní ani obdobné smlouvy, o té jednáte a případně ji uzavíráte vždy se Zaměstnavatelem. My Zaměstnavatelům pouze poskytujeme prostor na Webu, aby mohli zveřejňovat své Inzeráty.
 2. V případě, že chcete reagovat na některý Inzerát, protože máte zájem o inzerovanou pracovní pozici, můžete prostřednictvím Webu odeslat zprávu s informacemi pro Zaměstnavatele (dále jen „Zpráva“) – jedná se o váš kontakt, CV (životopis) a případně další informace, které se rozhodnete Zaměstnavateli sdělit.
 3. Po té, co odešlete Zprávu pro Zaměstnavatele, my jej na to upozorníme a Zaměstnavatel vás bude dále kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které jste uvedli ve Zprávě. Je proto důležité si údaje vždy pečlivě zkontrolovat a uvádět pouze úplné a správné údaje, za uvedení chybných nebo neúplných údajů neodpovídáme.
 4. Máme právo Zprávu ještě před odesláním oznámení Zaměstnavateli zkontrolovat, a pokud obsahuje nepravděpodobné nebo zjevně chybné údaje, můžeme si s vámi správnost a pravdivost údajů ještě ověřit. Zaměstnavateli vaši Zprávu předáme až po potvrzení její správnosti.
 5. Vlastní užívání Webu je pro vás zdarma, vy pouze hradíte případné náklady na internetové připojení a obdobné náklady související s užíváním a přístupem na Web. Takové náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady
  na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení. 
 6. Protože nejsme smluvní stranou pracovní nebo obdobné smlouvy, neneseme odpovědnost a nijak nemůžeme ovlivnit uzavření smlouvy se Zaměstnavatelem. Stejně tak neodpovídáme za škodu, která by vám byla v průběhu jednání se Zaměstnavatelem způsobena. To je vždy třeba řešit přímo se Zaměstnavatelem.
 7. Obdobně neneseme odpovědnost za obsah, který zveřejňují Zaměstnavatelé na Webu a neodpovídáme za úplnost, přesnost a pravdivost zveřejněného obsahu ani za škody vzniklé v souvislosti se zveřejněním takového obsahu.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste Spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webu. Změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnost předchozího znění Podmínek. V případě, že s novým zněním podmínek nesouhlasíte, máte právo na smazání vašeho uživatelského účtu a právo přestat Web užívat.
 2. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
 3. Rádi bychom vás informovali, že nezaručujeme nepřerušený provoz Webu ani jeho nezávadnost a bezpečnost. Vyhrazujeme si právo na chyby v psaní a počtech a uvedení jiných nesprávných informací. 
 4. Všechna práva k našemu Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho část bez našeho souhlasu.
 5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 6. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.
 7. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto Podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@jobsremote.cz.

V Praze dne 1.1.2021