Obchodní podmínky pro inzerenty

1. Úvodní ustanovení

V podmínkách používání jsou používány tyto základní pojmy:

Inzerát je prezentace nabídky zveřejňovaná na Webu Uživatelem, prostřednictvím které Uživatel informuje, že má otevřené pracovní pozice

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky jsou tyto podmínky užívání Webu

Poplatek je odměna, kterou je Uživatel povinen hradit Provozovateli za jeho služby

Provozovatel je Tomáš Šafář, IČO: 032 29 521, se sídlem Táborská 831/2, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně

Smluvní strany jsou Provozovatel a Uživatel

Smlouva je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem; jedná se o tzv. nepojmenovanou smlouvu uzavřenou dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku

Web jsou webové stránky www.jobsremote.cz

Uchazeč je fyzická osoba, která reaguje na Inzerát a má zájem o uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy s Uživatelem

Uživatel je společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, který zveřejňuje Inzerát

 

Kontaktní údaje:

Tomáš Šafář

Adresa: Táborská 831/2, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí

IČO: 032 29 521

e-mail: info@jobsremote.cz

 

1.1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi jimi. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případu rozporu mezi těmito Podmínkami a Smlouvou se uplatní ustanovení uvedená ve Smlouvě.

1.2. Tyto Podmínky jsou v češtině a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory mezi Smluvními stranami budou řešeny českými soudy, které jsou příslušné dle sídla Provozovatele.

1.3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit, aktuální znění Podmínek bude vždy oznámeno a zveřejněno na Webu. Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout a Smlouvu vypovědět, pokud oznámí Provozovateli do 7 dnů od zveřejnění nového znění Podmínek, že s nimi nesouhlasí. V opačném případě platí, že s novým zněním Podmínek souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

1.4. Pokud se jakékoliv ustanovení Podmínek stane neúčinným nebo neplatným, bude takové ustanovení nahrazeno platným a účinným ustanovením s významem co nejblíže neplatnému ustanovení. Účinnost ostatních ustanovení Podmínek není dotčena.

1.5. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele nebo jeho zaměstnanců; další informace o tom, jak Provozovatel osobní údaje zpracovává, zveřejnil Provozovatel zde.

 

2. Základní informace o Webu a jeho fungování

2.1. Provozovatel provozuje Web, prostřednictvím kterého mohou Uživatelé inzerovat, že vypsali výběrové řízení na konkrétní pracovní pozici nebo o tom, že mají otevřené pracovní pozice.

2.2. V návaznosti na zveřejnění Inzerátu může dojít k uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy s Uchazečem. Provozovatel neumožňuje uzavření takové smlouvy prostřednictvím Webu, Provozovatel jedná pouze jako provozovatel Webu a zprostředkovatel kontaktu mezi Uchazečem a Uživatelem.

2.3. V případě nefunkčnosti nebo jakýchkoliv problémů nebo otázek, které si Uživatel přeje řešit, může kontaktovat Provozovatele e-mailem na info@jobsremote.cz.

2.4. Web nemusí být vždy dostupný, a to zejména z důvodu jeho údržby nebo aktualizací. Pokud je to možné, Provozovatel o přerušení funkčnosti Webu informuje Uživatele e-mailem předem. K využití Webu je nezbytné stabilní připojení k internetu.

2.5. Uživatelem může být pouze obchodní korporace nebo osoba samostatně výdělečně činná, která je držitelem IČO; Uživatelem nemůže být spotřebitel. Osoba, která není podnikatelem a není držitelem IČO, může užívat Web a vkládat Inzeráty, pokud jedná v zastoupení obchodní korporace nebo osoby samostatně výdělečně činné. Pokud taková osoba Web používá nebo zveřejní Inzerát, Provozovatel předpokládá, že je oprávněna danou obchodní korporaci nebo osobu samostatně výdělečně činnou zastupovat, a může po této osobě vyžadovat prokázání existence takového zastoupení.

2.6. Informace poskytované Uživatelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené v čl. 5 „Informace poskytnuté Uživatelem“  těchto Podmínek.

2.7. Po odsouhlasení těchto Podmínek a zadání Inzerátu Uživatelem ke zveřejnění, zašle Provozovatel Uživateli na jeho kontaktní e-mail potvrzení o přijetí Inzerátu. Okamžikem odeslání tohoto potvrzení je mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva. Provozovatel je oprávněn nepřijmout jakoukoliv registraci a neuzavřít Smlouvu s Uživatelem dle svého uvážení.

 

3. Poplatek a platební podmínky

3.1. Vložení Inzerátu je zpoplatněno, konkrétní výše Poplatku se zobrazí vždy při jeho zadávání, a to bez DPH / včetně DPH. Pokud Poplatek obsahuje zjevnou chybu v psaní, není Provozovatel povinen Inzerát za takový Poplatek zveřejnit, a pokud tak již učinil, je oprávněn jej vymazat.

3.2. Poplatek je možné uhradit:

 1. bankovním převodem;
 2. prostřednictvím platební brány na Webu.

3.3. Provozovatel vždy po provedení platby vystaví fakturu – daňový doklad. Faktura bude splňovat veškeré požadavky dané právními předpisy a bude splatná 14 dní od jejího vystavení.

3.4. Poplatek nebo jeho část se považuje za zaplacený okamžikem připsání na účet Provozovatele.

3.5. Provozovatel může poskytnout Uživateli zkušební provoz Webu a vkládání Inzerátů zdarma. Délka a poskytnutí zkušebního provozu jsou na uvážení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit nebo zcela ukončit zkušební provoz a vkládání nových Inzerátů zpoplatnit bez předchozího upozornění.

 

4. Vložení Inzerátu, zprostředkování kontaktu, pracovní nebo obdobná smlouva

4.1. V případě, že si Uživatel přeje vložit na Web Inzerát, může tak učinit prostřednictvím Webového formuláře.

4.2. Ve formuláři je nutné uvést zejména informace o Uživateli jako zaměstnavateli, informace o pracovní pozici a další související informace. Veškeré informace vkládané Uživatelem musí splňovat podmínky uvedené v čl. 5 „Informace poskytované Uživatelem“. Dále je možné uvést požadovanou dobu zveřejnění Inzerátu, pokud to formulář umožňuje.

4.3. Uživatel v Inzerátu nesmí:

 1. nabízet pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu;
 2. zveřejňovat obecné a obchodní informace o produktech Uživatele, které mají charakter reklamy ve vztahu ke službám nebo zboží Uživatele;

4.4. Odesláním formuláře souhlasí Uživatel s výší Poplatku a zavazuje se k jeho uhrazení.

4.5. Provozovatel Inzerát, který splňuje náležitosti dle těchto Podmínek, zveřejní na Webu do 2 pracovních dnů od uhrazení Poplatku Uživatelem.

4.6. V případě, kdy Inzerát obsahuje zjevné chyby, nepřesnosti, nepravděpodobné informace anebo je v rozporu s těmito Podmínkami, je Provozovatel oprávněn kontaktovat Uživatele e-mailem ohledně potvrzení, upravení nebo upřesnění těchto informací. V takovém případě Provozovatel zveřejní Inzerát do 2 pracovních dnů od takového potvrzení Inzerátu.

4.7. V případě, kdy Uchazeč reaguje na daný Inzerát, informuje o tom Provozovatel bezodkladně Uživatele a předá mu na Uchazeče kontakt. Veškerá další komunikace mezi Uživatelem jako potenciálním zaměstnavatelem a Uchazečem jako potenciálním zaměstnancem pak probíhá mimo Web. Uchazeč a Uživatel nejsou prostřednictvím Webu oprávněni uzavřít pracovní nebo obdobnou smlouvu.

4.8. Po uplynutí doby zveřejnění Inzerátu je Inzerát smazán z veřejné části Webu, zůstává ale uložen v databázi Provozovatele.

4.9. Provozovatel vystupuje pouze jako poskytovatel prostoru pro umístění Inzerátů, není smluvní stranou případné pracovní nebo obdobné smlouvy a není oprávněn o ní ani vyjednávat.

 

5. Informace poskytované Uživatelem

5.1. Veškeré informace poskytované Uživatelem musí být pravdivé a aktuální. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit informace, které jsou zavádějící, nepravdivé nebo které porušují tyto Podmínky.

5.2. Informace zveřejněné Uživatelem nesmí:

 1. být v rozporu s právním řádem České republiky;
 2. obsahovat informace se sexuálním podtextem nebo nabídky práce týkající se sexuálních služeb;
 3. být v rozporu s dobrými mravy.

5.3. Uživatel je povinen aktualizovat jím poskytnuté informace na denní bázi nebo častěji, pokud je to nezbytné. Uživatel je odpovědný za správnost a aktuálnost informací.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za odkazy vedoucí na webové stránky Uživatele nebo třetích stran.

 

6. Trvání a ukončení Smlouvy

6.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

6.2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv Smlouvu vypovědět, a to e-mailem s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

6.3. Provozovatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud:

 1. Uživatel poruší Smlouvy nebo tyto Podmínky;
 2. bude proti Uživateli vedeno insolvenční řízení;
 3. Uživatel neuhradí Poplatek včas;
 4. informace uváděné Uživatelem v  Inzerátu se ukáží být nepřesné, neaktuální, nesprávné, zavádějící nebo podvodné;
 5. Provozovatel obdrží vážné stížnosti na Uživatele od Uchazečů, zejména ohledně reakční doby nebo ohledně porušení čl. 11 „Etický kodex“ těchto podmínek,

v takovém případě není Provozovatel povinen vrátit Uživateli Poplatek za Inzerát ani jeho část.

6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit Uživateli vkládání Inzerátů, pokud Uživatel dle názoru Provozovatel porušuje tyto Podmínky do doby, než bude případné porušení prokázáno nebo vyvráceno.

6.5. V případě ukončení Smlouvy nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran týkající se mlčenlivosti, odpovědnosti a náhrady škody a licenční ujednání, tato ustanovení zůstávají účinná a platná i po ukončení Smlouvy.

 

7. Funkčnost a odpovědnost za vady

7.1. V případě, nesprávné nebo omezené funkčnosti Webu, nebo pokud jsou poskytované služby Uživateli Provozovatelem vadné, je Uživatel oprávněn nahlásit takovou vadu Provozovateli prostřednictvím e-mailu a uplatnit tak svá práva z vadného plnění. Tento e-mail musí obsahovat informace o Uživateli, Provozovateli, poskytovaných službách, povaze a popisu vady Webu a požadavku na vyřešení.

7.2. Uživatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti uplatněním práv z vadného plnění.

7.3. Za vadu se nepovažuje, pokud Web a související poskytnuté služby nesplňují Uživatelovo subjektivní očekávání.

7.4. V případě, kdy je Web nepřístupný po dobu delší 12 hodin se automaticky o dobu nefunkčnosti Webu prodlužuje doba zveřejnění Inzerátu.

 

8. Licenční ujednání, práva duševního vlastnictví

8.1. Uživatel uděluje Provozovateli nevýhradní, bezúplatnou a územně neomezenou licenci (nebo podlicenci) k tomu, aby užil, rozmnožoval, rozšiřoval a zpřístupňoval autorská díla vytvořená Uživatelem nebo pro Uživatele, které Uživatel poskytne Provozovateli prostřednictvím Webu v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti Webu a splnění povinností Provozovatele dle těchto Podmínek. Uživatel je oprávněn udělit k těmto dílům podlicenci.

8.2. Práva duševního vlastnictví spojená s Webem a jeho obsahem jsou ve výhradním vlastnictví Provozovatele s výjimkou práv duševního vlastnictví k obsahu, který je duševním vlastnictvím Uživatele. Web je chráněn autorským právem. Uživatel nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, upravovat Web, vytvářet k němu odvozená díla nebo ho spojovat s jinými díly bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

8.3. Provozovatel uděluje Uživateli nevýhradní bezúplatnou a odvolatelnou licenci přistupovat k Webu a užívat jej v souladu s těmito Podmínkami.

 

9. Licenční ujednání, práva duševního vlastnictví

9.1. Provozovatel není odpovědný za:

 1. to, že zveřejnění Inzerátu povede k uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy a obsazení volné pracovní pozice;
 2. za správnost a úplnost informací poskytnutých Uchazečem Uživateli;
 3. za funkčnost a přístupnost Webu, pokud je nefunkčnost nebo nepřístupnost způsobena vyšší mocí, např. jednáním třetích osob, útokem hackera nebo selháním softwaru nebo hardwaru.

 

10. Mlčenlivost

10.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a veškeré informace s ní související mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být označeny a Uživatel není oprávněn bez souhlasu Provozovatele zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy, nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné.

10.2. Provozovatel považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související se službami; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Provozovatele a jeho pracovní postupy; veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními stranami, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, náčrty, modely, vzorky, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle této Smlouvy, a to i tehdy pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení.

10.3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět této Smlouvy realizují.

10.4. Poruší-li Uživatel povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od obdržení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Uživateli. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

10.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z této Smlouvy.

10.6. Povinnost zachovávat důvěrnost výše uvedených informací trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, a to po dobu 5 let.

10.7. Provozovatel je oprávněn používat základní informace o existenci Smlouvy a o poskytnutí služeb pro své prezentační účely na webových stránkách Provozovatele, v síti Internet, na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech i v dalších marketingových komunikačních kanálech.

 

11. Etický kodex

11.1. Uživatel nesmí diskriminovat své zaměstnance nebo třetí osoby na základě pohlaví, věku, náboženství, rasy, sociálního původu, zdravotního postižení, národnosti, členství v organizacích zaměstnanců, politické příslušnosti, sexuální orientace nebo jiných osobních charakteristik.

11.2. Uživatel je povinen zajistit bezpečné a hygienické pracovní prostředí. Uživatel přijme odpovídající opatření k prevenci nemocí, úrazů a úrazů vznikajících při práci. Uživatel zajistí, aby ve všech prostorách byly k dispozici požární poplachy, hasicí přístroje, nerušené nouzové východy.

11.3. Mzdy nebo obdobné odměny za provedenou práci vyplácené Uživatelem musí splňovat nebo překračovat zákonná minima a / nebo průmyslové standardy, nelegální nebo neoprávněné srážky ze mzdy jsou nepřípustné. Pracovní doba zaměstnanců musí být v souladu s právními požadavky a / nebo průmyslovými standardy. Uživatel poskytne zaměstnancům stanovenou roční dovolenou a pracovní neschopnost bez jakýchkoli následků. Uživatel poskytne zaměstnankyním stanovenou mateřskou dovolenou a další práva v případě těhotenství.

11.4. Uživatel minimalizuje svůj negativní dopad na životní prostředí. Uživatel je povinen aktivně snižovat množství použité energie a vody a minimalizovat použití chemických látek, o nichž je známo, že způsobují škody nebo představují riziko pro zdraví a / nebo životní prostředí. Uživatel je povinen dodržovat závazné národní a mezinárodní zákony a normy pro nakládání s odpady.

11.5. Provozovatel důvěřuje svým partnerům, že budou dodržovat tento etický kodex a že se budou snažit dosáhnout standardů společnosti. Pokud Uživatel poruší podmínky tohoto etického kodexu, je Provozovatel oprávněn s okamžitou platností ukončit jakoukoli smlouvu a spolupráci s uživatelem a vyhrazuje si právo podniknout jakékoli další právní kroky podle vlastního uvážení.

 

V Praze dne 1.1.2021